Aanmeldingsstatus
Niet aangemeld

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

  • Beschrijving
  • Beoordelingen

Algemene leveringsvoorwaarden Promanent b.v.

Algemeen

Art. 1. Onder Promanent wordt verstaan de besloten vennootschap Promanent, gevestigd te Maasland. Onder koper wordt verstaan diegene, natuurlijk- of rechtspersoon, die bij Promanent een software-pakket of andere goederen heeft gekocht. Onder klant wordt verstaan diegene, natuurlijk- of rechtspersoon, voor wie Promanent diensten verricht. Onder software-pakket wordt verstaan de programma-code, niet de bron-code, bijbehorende computer-bestanden, diskette voor een computer, en bijbehorende documentatie. Gebruiker is die persoon die namens de koper van een software-pakket gebruik maakt van het software-pakket. Onder Voorwaarden worden de hier beschreven Algemene Voorwaarden bedoeld.

Art. 2. Het recht dat van toepassing is op deze Voorwaarden is het Nederlandse recht.

Art. 3. Deze Voorwaarden zijn de Leveringsvoorwaarden waarnaar verwezen wordt in artikel 17 van de Akte van Oprichting der Commanditaire Vennootschap Promanent. Promanent C.V. is later omgevormd tot Promanent b.v..

Art. 4. Deze Voorwaarden hebben betrekking op alle leveringen, verkopen, uitgaven, aanbiedingen en offertes van Promanent, tenzij anders vermeld. Deze Voorwaarden gelden dan ook voor een ieder die een transactie aangaat met Promanent.

Terug naar boven


Software

Art. 5. Deze Voorwaarden maken deel uit van de gebruikersovereenkomst en betreffen de koop van het gebruiksrecht van het aangekochte software-pakket of -pakketten. Het gebruiksrecht komt alleen toe aan de geregistreerde koper en mag alleen als geheel worden door verkocht. De koper kan echter iemand als gebruiker namens hem aanwijzen, hij kan dit slechts eenmaal doen, behalve in het geval van een groeps-gebruiker. De groeps-gebruiker krijgt naast het gebruiksrecht ook het recht om het software-pakket binnen de groep te gebruiken en te verspreiden.

Art. 6. De informatiedragers behorende bij de software-pakketten bevatten informatie die het eigendom blijft van Promanent. Deze informatie mag noch gedeeltelijk noch in zijn geheel worden gereproduceerd, gekopieerd of op andere wijze worden vastgelegd en/of overgedragen, behoudens die gebruikers die hiervoor schriftelijke toestemming van Promanent hebben gekregen. Slechts de bestanden, die worden aangemaakt door de geregistreerde koper/gebruiker vallen niet onder deze Voorwaarden. Promanent behoudt uitdrukkelijk alle auteursrechten en 'copyrights' op de door haar vervaardigde programmatuur.

Art. 7. De programmatuur van Promanent wordt geleverd op 'as-is-basis', dat wil zeggen dat de koper deze software aanvaardt zoals hij deze bij aankoop ontvangt. Promanent zal geen programma's terugnemen, anders dan bij gebleken gebreken aan de fysieke dragers van de programmatuur, documentatie of verpakkingsmaterialen, welke niet aan de koper of gebruiker zijn te verwijten. Er is recht op retour bij aantoonbare gebreken of fabricageschade indien de koper/gebruiker binnen 14 dagen na ontvangst een verzoek hiertoe, schriftelijk aan Promanent doet toekomen. De retour kan bestaan uit het terugstorten van het aankoopbedrag, minus door derden in rekening gebrachte transactiekosten, of uit het vervangen van de informatiedrager(s) of documentatie, zonder verdere kosten.

Art. 8. Promanent draagt geen enkele verantwoordelijkheid en/of verplichtingen ten opzichte van de koper of welke persoon dan ook met betrekking tot verlies en/of beschadiging van hardware en/of software en/of enig ander goed en/of persoon en/of gemist voordeel te wijten aan of zogenaamd te wijten aan het gebruik van haar produkt. Hiertegenover staat dat Promanent in samenwerking met de koper en in opdracht van de koper zal trachten verlies of schade tot een minimum te beperken, zodra deze is opgetreden. Hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht bij de koper.

Art. 9. Niets uit de documentatie, bij een software-pakket mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Promanent worden gereproduceerd, gekopieerd of op andere wijze worden vastgelegd en/of gebruikt

Art. 10. Promanent behoudt zicht het recht voor om zonder waarschuwing vooraf de inhoud van de documentatie te wijzigen en/of aan te vullen. Tevens behoudt Promanent zich het recht voor om zonder waarschuwing vooraf de programmatuur te wijzigen en/of aan te vullen zonder daarbij de basis-specificaties te veranderen. Promanent tracht de uitwisselbaarheid tussen verschillende versies van haar programmatuur zoveel mogelijk te garanderen.

Art. 11. De koper verklaart zich accoord met deze Voorwaarden door het feitelijk in gebruik nemen van het software-pakket, waaronder wordt verstaan het niet retour sturen van het pakket binnen één week na ontvangst.

Art. 12. De koper behoudt het recht op informatie over veranderingen in documentatie en/of programmatuur, zolang hij geen afstand heeft genomen van het gebruiksrecht op het software-pakket.

Art. 13. Levering van software geschiedt onder volledig behoud door Promanent van auteursrechten en vermenigvuldigingsrechten. Hij of zij die inbreuk maakt op deze en/of bovengenoemde voorwaarde(n) stelt zich bloot aan gerechtelijke vervolging.

Terug naar boven


Diensten

Art. 14. Promanent zal trachten haar diensten zo goed mogelijk aan te bieden en uit te voeren als in haar vermogen ligt. Zij kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade of gemist voordeel die ontstaat door nalatigheid van derden of door nalatigheid van de klant of door omstandigheden, welke zijn veroorzaakt door overmacht.

Art. 15. Om omstandigheden zoals in artikel 14 beschreven te voorkomen zal de klant al haar medewerking verlenen aan Promanent en haar medewerkers bij het verlenen van haar diensten aan de klant.

Terug naar boven


Goederen

Art. 16. Alle goederen die door Promanent worden geleverd worden voor aflevering aan de koper eerst gecontroleerd. Promanent is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade of gemist voordeel die ontstaat door verborgen gebreken of het verkeerd gebruik van de geleverde goederen. Promanent zal echter alles doen om zulke schade of enige verdere schade te voorkomen of te beperken. De koper zal hieraan al zijn medewerking verlenen.

Terug naar boven


Betalingen

Art. 17. Betalingen dienen te geschieden op de wijze zoals door Promanent is aangegeven op de factuur of zoals met de koper/klant is overeengekomen. Promanent mag hier op ieder moment van afwijken als blijkt dat de koper/klant zich niet aan de regeling of aan deze Voorwaarden houdt.

Art. 18. Klachten betreffende de facturering en de betaling dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum, of bij contante betaling binnen 14 dagen na betaling, schriftelijk en aangetekend aan Promanent te worden gestuurd. Na deze termijn van 14 dagen gaat Promanent er vanuit dat de koper/klant de factuur accepteert en gaat de tweede termijn van de totale betalingstermijn van 30 dagen in, dit in geval van facturering.

Art. 19. Enig bedrag dat door de koper/klant na de betalingstermijn van 30 dagen na de factuurdatum onbetaald blijft zal worden verhoogd met een 2% per maand van het te betalen bedrag, ingaande op de dag na het verstrijken van de betalingstermijn van 30 dagen. Voor kopers/klanten uit het buitenland zal een andere, langere betalingstermijn worden gehanteerd.

Bij verdere ingebreke blijven van de koper/klant zijn alle kosten voor rekening van de koper/klant.

Art. 20. Zolang de koper het verschuldigde bedrag niet in zijn geheel heeft betaald aan Promanent blijft Promanent eigenaar van het geleverde, terwijl de risico's voor rekening van de koper zijn.

 
Productbeoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen voor dit product.

Klik om dit product te beoordelen

 
   

 
« Vorige | Volgende »